mm/dd/yy - Media - City, State - #CDs - Source

-- 311 --
03/07/00 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100

-- A PEFECT CIRCLE --
04/28/00 - CD - Toronto, ON - 1CD - CSC>D100

-- AEROSMITH --
06/22/01 - CD - Herskey, PA - 2CD - Generic>D7

-- AFROMAN --
12/27/01 - CD - Boston, MA - 1CD - SR77

-- AMOS, TORI - 
10/04/01 - CD - Charlotte, NC - 2CD - km140

-- ANASTASIO, TREY - 
07/14/01 - CD - Berkeley, CA - 3CD - km140
07/27/01 - CD - Raleigh, NC - 3CD - km140
06/16/02 - CD - Darien, NY - 3CD - SMS2000/M21

-- BARENAKED LADIES --
08/28/97 - CD - Columbia, MD - 2CD - CSB
10/25/00 - CD - West Palm Beack, FL - 2CD - km184
12/02/00 - CD - Buffalo, NY - 2CD - CSC
11/28/01 - CD - Syracuse, NY - 2CD - CSC>D100
11/30/01 - CD - New York, NY - 2CD - DTV

-- BELA FLECK AND THE FLECKTONES --
11/10/92 - CD - New York, NY - 3CD - DSBD
03/23/97 - CD - Reading, PA - 3CD - DAUD
02/14/00 - CD - Madison, WI - 2CD - mk4v
04/14/00 - CD - New York, NY - 2CD - akgc1000
09/15/00 - CD - Dallas, TX - 1CD - km140
09/16/00 - CD - Dallas, TX - 1CD - km140 (early)
09/16/00 - CD - Dallas, TX - 1CD - km140 (late)
08/14/01 - CD - Greenville, SC - 2CD - KM140
09/15/01 - CD - Lexington, KY - 2CD - akg460/ck61

-- BEN FOLDS FIVE --
11/11/97 - CD - Carrboro, NC - 2CD - AKG1000

-- BLACK CROWES --
06/22/90 - CD - Old Orchard Beach, ME - 1CD - AUD
05/06/91 - CD - Savannah, GA - 2CD - AUD
02/01/93 - CD - Savannah, GA - 1CD - AUD
06/26/01 - CD - Berlin, Germany - 1CD - CSB
10/02/01 - CD - Asbury Park, NJ - 2CD - km140

-- BLACK SABBATH --
11/04/83 - CD - Worcester, MA - 1CD - LP/PreFM

-- BLUES TRAVELER --
11/15/98 - CD - Dartmouth, NH - 2CD - sms2000
09/28/01 - CD - Winston-Salem, NC - 2CD - KM140
08/29/01 - CD - Rochester, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100

-- BRODSKY, ADAM --
10/26/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - CSC>D100
02/10/01 - CD - Rochester, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
02/18/01 - CD - Syracuse, NY - 1CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
04/25/01 - CD - Ithaca, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
03/15/02 - CD - Oswego, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100

-- CAKE --
02/05/02 - CD - Louisville, KY - 2CD - dap4060

-- CLASH, THE --
11/27/82 - CD - Montego Bay, Jamica - 1CD

-- COLD PLAY --
11/07/01 - CD - ?, ? - 1CD - DTV 
02/12/01 - CD - San Francisco, CA - 1CD - mk4

-- COLLECTIVE SOUL --
09/21/99 - CD - Las Vegas, NV - 2CD - mk4
04/05/01 - CD - San Francisco, CA - 2CD - mk4

-- COLONEL LES CLAYPOOLS FEARLESS FLYING FROG BRIGADE --
07/21/01 - CD - Charlotte, NC - 2CD - KM140

-- COUNTING CROWS --
02/27/97 - CD - Sunrise, FL - 2CD - DUAD
08/23/00 - CD - Hartford, CT - 1CD
10/10/00 - CD - Dallas, TX - 1CD - CSC>D100
07/17/01 - CD - Portland, OR - 2CD - AK40s
10/06/01 - CD - Hanover, NH - 2CD - DPA4061s
10/16/01 - CD - North Hampton, MA - 2CD - CS/HEB

-- COUNTING CROWS (ADAM ONLY) --
05/05/00 - CD - New Orleans, LA - 2CD - DSBD
04/29/01 - CD - New Orleans, LA - 2CD - DSBD

-- CRACKER --
xx/xx/94 - CD - Teen Angst - 1CD

-- CROW, SHERYL --
01/00/99 - CD - Toronto, ON - 1CD

-- CROWDED HOUSE --
10/28/91 - CD - Winterthur, Switzerland - 2CD - SBD

-- CURE, THE --
06/18/00 - CD - Camden, NJ - 2CD - MD>Sonic Studios DSM6s

-- CYPRESS HILL --
08/16/00 - CD - San Francisco CA - 2CD - mk4

-- DAVIS, RACHEL --
05/14/01 - CD - Ann Arbor, MI - 2CD - dpa4021

-- DEGEBERES, ELLEN --
05/10/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- DEPECHE MODE --
06/20/01 - CD - Milwaukee, WI - 2CD - mk4v

-- DIAMOND --
10/17/01 - CD - Philadelphia, PA - 2CD - mk4
02/23/02 - CD - Charlotte, NC - 2CD - km140

-- DIDO --
05/03/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100; Filler - 05/03/00 - Rochester, NY - 5 - FM Broadcast
07/02/01 - CD - Daien Lake, NY - 1CD - CSC>D100

-- DISTURBED --
08/26/00 - CD - Mountainview, CA - 1CD - mk4
11/07/01 - CD - ?, ? - 1CD - DTV

-- DJ PHYS ED --
06/17/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- DOORS, THE --
09/20/68 - CD - Stockholm, Sweden - 2CD

-- DYLAN, BOB --
10/28/01 - CD - Milwaukee, WI - 2CD - bk4021

-- EVERCLEAR --
03/31/01 - CD - San Jose, CA - 1CD - mk4

-- FAHL, MARY --
00/00/00 - CD - Studio, Demo - 1CD

-- GARBAGE --
10/15/01 - CD - Chicago, IL - 1CD - mk4v

-- GENESIS --
12/08/74 - CD - Providence, RI - 2CD

-- GODSMACK --
08/26/00 - CD - Mountainview, CA - 1CD - mk4

-- GOVERNMENT MULE --
02/14/02 - CD - Athens, GA - 3CD - KM140

-- GHOMESHI, JIAN--
10/27/01 - CD - Rochester, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100

-- GRAY, DAVID --
04/14/01 - CD - St Louis, MO - 2CD - MC012

-- GRAY, MACY --
06/17/00 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100
06/20/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100

-- GUSTER --
09/18/97 - CD - Baltimore, MD - 1CD - DSBD
10/31/97 - CD - Boston, MA - 2CD - DSBD
11/27/99 - CD - New York, NY - 2CD
07/02/00 - CD - Andover, MA - 2CD
12/02/00 - CD - Buffalo, NY - 1CD - CSC>D100

-- HARVEY, PJ --
05/24/01 - CD - Toronto, ON - 1CD - CSC>D100

-- HORNSBY, BRUCE --
11/04/00 - CD - Berkeley, CA - 2CD - AKG C3000s>DAP1
07/31/01 - CD - Red Bank, NJ - 3CD - SR77
08/11/01 - CD - Ashville, NC - 3CD - km140

-- IDOL, BILLY --
07/03/01 - CD - Charlote, NC - 1CD - km140

-- INCUBUS --
08/26/00 - CD - Mountainview, CA - 1CD - mk4 
02/25/01 - CD - Rochester, NY - 2CD - FM

-- INSAINE CLOWN POSSE --
01/09/98 - CD - Rochester, NY - 1CD - FM
01/09/98 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100
04/07/98 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100

-- JANES ADDICTION --
10/16/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - KM140

-- JIMMIES CHICKEN SHACK --
02/05/00 - CD - Niagara, NY - 1CD - CSC>D100
02/13/00 - CD - Brockport, NY - 1CD - CSC>D100
03/07/00 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100

-- JOEL, BILLY & JOHN, ELTON --
05/05/01 - CD - Syracuse, NY - 3CD - CSC>D100

-- JOHN, ELTON & JOEL, BILLY --
05/05/01 - CD - Syracuse, NY - 3CD - CSC>D100

-- JOHN, ELTON  --
09/02/98 - CD - Buffalo, NY - 3CD - CSC>D100

-- KISS --
06/24/00 - CD - Buffalo, NY - 2CD - CSC>D100

-- KINNEY< KEVN --
02/14/02 - CD - Athens, GA - 3CD - KM140 (on 2 tracks w/Gov't Mule)

-- KLEIN, JESS --
01/00/99 - CD - Rochester, NY - 1CD - DSBD
05/16/01 - CD - Loiusville, KY - 1CD - DSBD

-- KORN --
03/24/00 - CD - Buffalo, NY - 2CD - CSC>D100

-- LED ZEPPELIN --
01/09/70 - CD - ?, ? - 1CD
01/15/73 - CD - Stoke-On-Trent, UK - 2CD

-- LETTERS TO CLEO --
04/08/00 - CD - Fredonia, NY - 1CD - CSC>D100

-- LINKIN PARK --
10/28/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - at853

-- LYNYRD SKYNYRD --
11/06/75 - CD - Cardiff Wales - 1CD - Pre-FM
01/19/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- +LIVE+ --
08/00/92 - CD - Washington, DC - 1CD - AUD C>DAT>CD
11/06/93 - CD - New York, NY - 1CD - AUD C>DAT>CD
10/06/94 - CD - New Brittan, CT - 1CD - AUD C>DAT>CD
03/24/95 - CD - Oxford, OH - 1CD - AUD C>DAT>CD
02/05/00 - CD - Niagara, NY - 2CD - CSC>D100
03/13/00 - CD - Melbourne, AU - 1CD
04/07/00 - CD - Holland - 1CD
04/15/00 - CD - Holland - 1CD
05/21/00 - CD - Brussels, Belgium - 1CD
06/12/00 - CD - Holland - 1CD - FM
07/01/00 - CD - Belgium - 1CD
06/20/98 - CD - Charlotte, NC - 2CD - DAUD
08/27/01 - CD - Hamburg, Germany - 1CD - AUD>MD
09/21/01 - CD - Montreal, QU - 1CD - FM
10/16/01 - CD - East Rutherford, NJ - 1CD - km140
10/27/01 - CD - ?, ? - 2CD

-- McGEE BAND, PAT --
05/02/00 - CD - Rochester, NY - 2CD - SBD
08/29/01 - CD - Rochester, NY - 1CD - mk4

-- MADONNA --
07/22/01 - CD - Philadelphia, PA - 2CD - mk4
08/07/01 - CD - Boston, MA - 2CD - CSC>D100

-- MANSON, MARILYN --
04/11/99 - CD - Buffalo, NY - 2CD - CSC>D100

-- MATTHEWS BAND, DAVE --
00/00/00 - CD - Demos - 1CD
00/00/00 - CD - Bela Compilation - 11CD
12/00/90 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - ASBD 
00/00/91 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD - Boyd Tinsley Band
05/02/92 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - DSBD
06/27/92 - CD - ? - 1CD - DSBD?
07/21/92 - CD - Chartlottesville, VA - 2CD - DSBD
07/31/92 - CD - ? - 3CD - SBD
09/11/92 - CD - Chartlottesville, VA - 1CD - DSBD
09/30/92 - CD - Richmond, VA - 3CD - SBD
10/14/92 - CD - Richmond, VA - 2CD - DSBD
11/11/92 - CD - Richmond, VA - 2CD
11/18/92 - CD - ? - 2CD - SBD
12/09/92 - CD - Richmond, VA - 2CD - SBD
12/15/92 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - SBD
12/23/92 - CD - ?, ? - 3CD - SBD
12/28/92 - CD - ?, ? - 3CD - SBD
12/31/92 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD
01/19/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD
01/20/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD
01/27/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD
02/04/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - SBD 02/07/93 - CD - Charlottesville, VA - 3CD - DSBD
02/13/93 - CD - Farmville, VA - 1CD 
02/17/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD 
03/02/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD
03/03/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD 
03/16/93 - CD - Charlottesville, VA - 3CD - DSBD
03/17/93 - CD - Richmond, VA - 3CD - DSBD
03/23/93 - CD - Charlottesville, VA - 3CD - DSBD
03/27/93 - CD - Richmond, VA - 1CD - DSBD
04/07/93 - CD - Richmond, VA - 2CD - SBD 
04/09/93 - CD - New York, NY - 1CD - SBD
04/14/93 - CD - ? - 3CD - SBD
04/18/93 - CD - Richmond, VA - 2CD - SBD 
04/22/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD/Matrix cmc84
04/30/93 - CD - Athens, GA - 1CD - DSBD 
05/19/93 - CD - ? - 3CD - DSBD
05/21/93 - CD - Norfolk, VA - 2CD - DSBD
05/04/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD
05/25/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD 
06/12/93 - CD - Virginia Beach, VA - 2CD - DSBD
06/15/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - DSBD
06/16/93 - CD - ? - 2CD
06/23/93 - CD - Richmond, VA - 2CD - SBD
06/24/93 - CD - New York, NY - 1CD - DSBD
07/26/93 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - DSBD
07/27/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - DSBD
08/31/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - SBD
09/08/93 - CD - Richmond, VA - 2CD - SBD
10/26/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - DSBD
11/13/93 - CD - Hartford, CT - 2CD - DSBD
11/23/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - DSBD
11/26/93 - CD - Virginia Beach, VA - 2CD - DSBD
11/27/93 - CD - ?, ? - 2CD - mono DSBD
12/07/93 - CD - Charlottesville, VA - 2CD - DSBD
12/10/93 - CD - New York, NY - 3CD - DSBD
12/11/93 - CD - Williamstown, MA - 2CD - DSBD
01/29/94 - CD - New York, NY - 2CD - SBD
02/05/94 - CD - Athens, GA - 3CD - DSBD
03/10/94 - CD - Boulder, CO - 3CD - DSBD
04/06/94 - CD - Athens, GA - 2CD - DSBD
04/07/94 - CD - Tuscaloosa, AL - 2CD - DSBD
04/14/94 - CD - Portland, ME - 1CD - DSBD
08/06/94 - CD - Providence, RI - 3CD - SBD
08/25/94 - CD - Alexandria, VA - 2CD - DAUD 
08/26/94 - CD - Columbia, MO - 1CD - AMS ST-250
09/30/94 - CD - New York, NY - 2CD - DSBD
10/08/94 - CD - Boston, MA - 2CD - DSBD
10/15/94 - CD - Pelham, AL - 1CD - DSBD
10/17/94 - CD - Pittsburg, PA - 1CD - CSB
10/21/94 - CD - St Louis, MO - 2CD - DSBD
10/27/94 - CD - Madison, WI - 1CD - DFM
11/11/94 - CD - Boone, NC - 2CD - DSBD
11/18/94 - CD - Boulder, CO - 2CD - DSBD
11/19/94 - CD - Boulder, CO - 2CD - DSBD
12/03/94 - CD - San Jose, CA - 1CD - DSBD
01/31/95 - CD - Providence, RI - 2CD - SBD
02/10/95 - CD - Philadelphia, PA - 1CD - MK4
02/23/95 - CD - New York, NY - 2CD - DSBD
03/04/95 - CD - Cleveland, OH - 2CD - DAUD
03/08/95 - CD - Kalamazoo, MI - 2CD - DSBD
03/12/95 - CD - St Louis, MO - 2CD - AKGc480b/ck61
03/18/95 - CD - St Paul, MN - 1CD - dsmp6
04/05/95 - CD - New York, NY - 2CD - AT822
04/17/95 - CD - Nashville, TN - 1CD - FM
04/22/95 - CD - Oaklahoma City, OK - 2CD - aud
05/19/95 - CD - Las Vegas, NV - 1CD - DAUD
05/20/95 - CD - Las Vegas, NV - 1CD - DAUD
05/21/95 - CD - Las Vegas, NV - 1CD - DAUD
07/22/95 - CD - Atlanta, GA - 1CD - FM Radio Broadcast
07/26/95 - CD - Raleign, NC - 2CD - aud
08/11/95 - CD - Berkeley, CA - 2CD - AKG 460/ck63>Oade Pre-Amp 
08/13/95 - CD - Modern Rock Live - 2CD - FM
08/15/95 - CD - Morrison, CO - 2CD - DSBD
08/19/95 - CD - Milwaukee, WI - 1CD - CM300
08/25/95 - CD - Canadiagua, NY - 2CD - AUD
08/31/95 - CD - Mansfield, MA - 2CD - akg391
09/03/95 - CD - Wantagh, MA - 2CD
10/04/95 - CD - Woodstock, NY - 2CD - AUD
10/04/95 - CD - Woodstock, NY - 2CD - DSBD
12/05/95 - CD - Boston, MA - 2CD - DAUD
12/28/95 - CD - Charlotte, NC - 2CD - NAK300
02/06/96 - CD - Decorah, IA - 1CD - SC
02/10/96 - CD - Binghampton, NY - 2CD - DAUD
02/17/96 - CD - Storrs, CT - 3CD - AKG460B-CK61
02/19/96 - CD - Durham, NH - 3CD - AKG460B
04/29/96 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - CSB
04/30/96 - CD - Richmond, VA - 2CD - AKG391
05/10/96 - CD - Montreal, QU - 2CD
05/11/96 - CD - Toronto, ON - 3CD
06/03/96 - CD - Virginia Beach, VA - 1CD - SBD
06/09/96 - CD - Wantaugh, NY - 3CD - KM184
06/12/96 - CD - Hartford, CT - 2CD - KM184
07/21/96 - CD - Houston, TX - 1CD - DAUD
07/28/96 - CD - Mountain View, CA - 2CD - NAKCM300
09/07/96 - CD - Atlanta, GA - 2CD - AK224
10/01/96 - CD - Boston, MA - 2CD - km4
10/02/96 - CD - Boston, MA - 2CD - KM184
10/04/96 - CD - New York, NY - 2CD
10/06/96 - CD - Amherst, MA - 2CD - MK184
10/11/96 - CD - Portland, ME - 2CD - Asnkins
10/12/96 - CD - New Haven, CT - 2CD - KM184
10/13/96 - CD - Binghamton, NY - 2CD - MK4
10/15/96 - CD - Syracuse, NY - 2CD - MK4
10/16/96 - CD - Rochetser, NY - 2CD - MK4
10/21/96 - CD - Madison, WI - 2CD - CSB
10/29/96 - CD - Ames, IA - 2CD - AK426
10/31/96 - CD - Denver, CO - 2CD - SMS2000/M200
12/28/96 - CD - Winston-Salem, NC - 3CD - Schoeps
12/30/96 - CD - Phioladelphia, PA - 2CD - KM4
01/25/97 - CD - Utica, NY - 2CD - FOB MK4>SBM>DAP1
01/30/97 - CD - Providence, RI - 2CD - akg396
02/06/97 - CD - Blacksburg, VA - 3CD - mk4>cmbi>hhb
02/11/97 - CD - Gainsville, FL - 3CD - me80
02/23/97 - CD - Tuscon, AZ - 1CD - DSBD
06/08/97 - CD - Hartford, CD - 3CD 0 Senn Shotgun
06/11/97 - CD - Wantagh, NY - 2CD - NAK3000
06/19/97 - CD - Atlanta, GA - 2CD
04/18/98 - CD - Roanoke, VA - 2CD
05/10/98 - CD - Calgary, AB - 2CD - mce86n
05/11/98 - CD - Edmonton, AB - 2CD - mce86n
05/27/98 - CD - Bonner Springs, KS - 2CD
05/30/98 - CD - East Troy, WI - 2CD - cmc32
07/22/98 - CD - Virginia Beach, VA - 2CD
07/22/98 - CD - Virginia Beach, VA - 2CD - nakcm100+k4
07/24/98 - CD - Camden, NJ - 3CD - nakcm100
07/29/98 - CD - Herskey, PA - 2CD - sms2000
08/01/98 - CD - Hartford, CT - 2CD - cmk4
08/07/98 - CD - Noblesville, IN - 2CD - akg461
08/09/98 - CD - Noblesville, IN - 2CD - dpa4011
08/11/98 - CD - Memphia, TN - 2CD - AKG-C1000
10/26/98 - CD - San Diego, CA - 2CD - akg460
10/31/98 - CD - Oakland, CA - 2CD - mk4
11/14/98 - CD - Kanata, ON - 2CD - akgc1000
11/21/98 - CD - Cincinnati, OH - 3CD - mk4
12/01/98 - CD - Radio Shows - 1CD - FM
12/01/98 - CD - Philadelphia, PA - 3CD - sms2000 
12/03/98 - CD - New York, NY - 2CD - mk4 
12/05/98 - CD - Albany, NY - 3CD - mk4
12/08/98 - CD - Worcester, MA - 2CD - akg451
12/10/98 - CD - Auburn Hills, MI - 2CD - csc>d100
12/14/98 - CD - Milwaukee, WI - 2CD - at853
12/19/98 - CD - Chicago, IL - 2CD - km184
02/02/99 - CD - New York, NY - 3CD - MK4
02/05/99 - CD - Wallington, CT - 2CD - at853
02/05/99 - CD - Wallington, CT - 2CD - dsbd
02/06/99 - CD - Storrs, CT - 3CD - at3528
02/06/99 - CD - Storrs, CT - 3CD - at853
03/07/99 - CD - Santa Barbara, CA - 3CD - MK4 
03/12/99 - CD - Sacramento, CA - 3CD - MK4
03/14/99 - CD - San Rafael, CA - 3CD - MK4
03/25/99 - CD - Buffalo, NY - 3CD - ak40
05/04/99 - CD - Mobile, AL - 2CD - csc
05/07/99 - CD - North Charelston, SC - 3CD - cmc64
06/15/99 - CD - Chicago, IL - 1CD - FM
06/18/99 - CD - Columbus, OH - 2CD - sr77>audiomagic X-Stream XLR>V2>audiomagic presto II RCA>DAP1
06/19/99 - CD - Columbus, OH - 2CD - sr77>audiomagic X-Stream XLR>V2>audiomagic presto II RCA>DAP1
06/20/99 - CD - Cincinnati, OH - 2CD - sr77>audiomagic X-Stream XLR>V2>audiomagic presto II RCA>DAP1
06/22/99 - CD - Noblesville, IN - 2CD - DAUD
06/24/99 - CD - Noblesville, IN - 2CD - at853
07/07/99 - CD - George, WA - 2CD - MK4
07/10/99 - CD - KFOG - 1CD - FM 
07/15/99 - CD - Portland, OR - 1CD - FM
07/24/99 - CD - Rome, NY - 3CD - VCD/MPEG
07/28/99 - CD - Atlanta, GA - 3CD - akgc391 
07/30/99 - CD - Charlotte, NC - 2CD - akgc391 
07/31/99 - CD - Raleigh, NC - 3CD - akgc391 
08/03/99 - CD - Canadaiguia, NY - 2CD - akg460
08/06/99 - CD - Hartford, CT - 3CD - sr77
08/07/99 - CD - Hartford, CT - 3CD - sr77
08/08/99 - CD - Hartford, CT - 3CD - sr77
00/00/00 - CD - Best of Summer 2000 - 3CD
06/22/00 - CD - Noblesville, IN - 2CD - iem
07/28/00 - CD - Chula Vista, CA - 3CD - km140 
07/30/00 - CD - Marysville, CA - 3CD - iem
08/02/00 - CD - Mountain View, CA - 3CD - ak40
08/11/00 - CD - East Troy, MI - 2CD - mk4v
08/11/00 - CD - East Troy, MI - 2CD - mk4 
08/23/00 - CD - Hershey, PA - 3CD - sr78 
08/25/00 - CD - Hartford, CT - 2CD - sr71
08/26/00 - CD - Hartford, CT - 3CD - sr71
08/27/00 - CD - Hartford, CT - 3CD - km140 
08/31/00 - CD - Virginia Beach, VA - 2CD - sr71
08/31/00 - CD - Virginia Beach, VA - 2VCD 
09/06/00 - CD - Orlando, FL - 2CD - KM184>Kimber Kable Hero XLR>Sound Devices MP2>Audio Magic Presto II RCA>DA-P1
09/09/00 - CD - Tampa, FL - 3CD - KM184> Kimber Kable Hero XLR>Sound Devices MP2>Audio Magic Presto II RCA>DA-P1
09/11/99 - CD - East Rutherford, NJ - 3CD - sr77
09/15/00 - CD - Dallas, TX - 3CD - neumann km140>lunatec v2>adc-20>dap1
09/16/00 - CD - Dallas, TX - 3CD - neumann km140>lunatec v2>adc-20>dap1
09/13/00 - CD - Dallas, TX - 2CD - IEM
09/15/00 - CD - Dallas, TX - 2CD - IEM
12/03/00 - CD - Minneapolis, MN - 2CD - mk4v 
12/05/00 - CD - Chicago, IL - 2CD - mk4v 
12/07/00 - CD - Cleveland, OH - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
12/08/00 - CD - State College, PA - 2CD- Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
12/09/00 - CD - Albany, NY - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
12/11/00 - CD - Boston, MA - 2CD - ak40 
12/12/00 - CD - New York, NY - 2CD - sms2000 
12/13/00 - CD - New York, NY - 2CD - sms2000 
12/13/00 - CD - New York, NY - 2CD - dsbd
12/16/00 - CD - Providence, RI - 2CD - ak40 
12/17/00 - CD - Philadelphia, PA - 2CD - ak40 
01/00/01 - CD - 60 MInutes - 1CD - TV 
03/00/01 - CD - Lillywhite Sessions - 1CD - DSBD
01/21/01 - CD - Rio de Jeniero, BZ - 1CD - TV
02/23/01 - CD - New York, NY - 1CD - FM
02/24/01 - CD - New York, NY - 1CD - TV SNL
02/27/01 - CD - New York, NY - 1CD - FM
03/12/01 - CD - Washington, DC - 1CD - FM
03/12/01 - CD - Atlanta, GA - 1CD - FM
03/14/01 - CD - Boston, MA - 1CD - FM
03/15/01 - CD - Boston, MA - 1CD - FM
03/16/01 - CD - Chicago, IL - 1CD - FM WKQX
03/16/01 - CD - Chicago, IL - 1CD - FM WTMX
03/19/01 - CD - Seattle, WA - 1CD - FM
04/20/01 - CD - Charlottesville, NC - 1CD - iem
04/21/01 - CD - Charlottesville, NC - 2CD - sms2000 
04/21/01 - CD - Charlottesville, NC - 2CD - iem
04/28/01 - CD - Raleigh, NC - 2CD - ak140 
04/29/01 - CD - Raleigh, NC - 2CD - sms2000 
05/01/01 - CD - Charlotte, NC - 2CD - ak140 
05/02/01 - CD - Grenville, SC - 2CD - ak140 
05/06/01 - CD - New Orleans, LA - 2CD - sk3000 Carter on SuperJam
05/08/01 - CD - Knoxville, TN - 2CD - sr71 
05/09/01 - CD - Pelham, AL - 3CD - km184 
05/09/01 - CD - Pelham, AL - 1CD - IEM (Sound Check)
05/11/01 - CD - Woodlands, TX - 3CD - sr71 
05/12/01 - CD - Woodlands, TX - 3CD - sr71 
05/14/01 - CD - Albuquerque, NM - 2CD - sr71 
05/15/01 - CD - Phoeniz, AZ - 3CD - km140 
05/15/01 - CD - Phoeniz, AZ - 1CD - IEM (Sound Check)
05/15/01 - CD - Phoeniz, AZ - 3CD - IEM
05/18/01 - CD - San Francisco, CA - 2CD - mk4 
05/19/01 - CD - San Francisco, CA - 2CD - mk4 
05/21/01 - CD - Burbank, CA - 1CD - TV
05/22/01 - CD - Los Angeles, CA - 2CD - km140 
05/26/01 - CD - Las Vegas, NV - 1CD - sbd (FM show)(Filler Glenn Ballard studio tracks)
05/26/01 - CD - Las Vegas, NV - 2CD - km140 
05/27/01 - CD - Las Vegas, NV - 2CD - IEM
05/27/01 - CD - Las Vegas, NV - 2CD - km140 
06/02/01 - CD - New York, NY - 1CD - TV
06/03/01 - CD - Detroit, MI - 2CD - KM184
06/04/01 - CD - Detroit, MI - 2CD - aud/iem
06/04/01 - CD - Detroit, MI - 2CD - KM184 
06/04/01 - CD - Detroit, MI - 3CD - aud/iem
06/06/01 - CD - Atlanta, GA - 3CD - km140
06/09/01 - CD - Washington, DC - 3CD - SMS2000
06/11/01 - CD - East Rutherford, NJ - 3CD - sr77
06/11/01 - CD - East Rutherford, NJ - 3CD - mk4
06/11/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - iem
06/12/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - sr77 
06/12/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - iem
06/13/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - sr77 
06/13/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - iem
06/16/01 - CD - Foxboro, MA - 3CD - ak41 
06/20/01 - CD - Buffalo, NY - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
06/22/01 - CD - Camden, NJ - 2CD - km184 
06/23/01 - CD - Camden, NJ - 2CD - km184 
06/24/01 - CD - Camden, NJ - 2CD - km184 
07/06/01 - CD - Chicago, IL - 3CD - mk4v 
07/07/01 - CD - Chicago, IL - 3CD - mk4v 
07/09/01 - CD - Foxboro, MA - 3CD - sms2000 
07/12/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - dsbd
07/11/01 - CD - Boulder, CO - 3CD - at853 
07/20/01 - CD - Sunrise, FL - 3CD - ccm41v 
07/21/01 - CD - West Palm Beach, FL - 2CD - ccm41v 
07/23/01 - CD - Tampa, FL - 3CD - ccm41 
07/25/01 - CD - Antioch, TN - 3CD - km140 
07/27/01 - CD - Virginia Beach, VA - 3CD - km140 
07/29/01 - CD - Saratoga Springs, NY - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
07/30/01 - CD - Saratoga Springs, NY - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
08/01/01 - CD - Hershey, PA - 3CD - mk41 
08/03/01 - CD - Hartford, CT - 3CD - akg830 
08/04/01 - CD - Hartford, CT - 3CD - bk4011 
08/08/01 - CD - Montreal, QU - 3CD - MK4 
08/07/01 - CD - Ottawa, ON - 2CD - MK4 
08/10/01 - CD - Toronto, ON - 1CD - IEM (Sound Check)
08/10/01 - CD - Toronto, ON - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
08/24/01 - CD - George, WA - 3CD - km140 
08/25/01 - CD - George, WA - 3CD - km140 
08/26/01 - CD - George, WA - 3CD - km140 
08/28/01 - CD - Salt Lake City, UT - 2CD - km140 
09/21/01 - CD - Show For America - 1CD - DTV 
09/29/01 - CD - Noblesville, IN - 1CD - FM
09/29/01 - CD - Noblesville, IN - 1CD - DTV
10/14/01 - CD - Seattle, WA - 1CD - DTV
10/20/01 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4 
10/21/01 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4 
11/14/01 - CD - London, UK - 1CD - www
12/10/01 - CD - London, UK - 1CD - at4005
00/00/02 - CD - Lost Souls - 1CD - iem (mixed)
02/09/02 - CD - Salt Lake City, UT - 1CD - dpa4020 
02/09/02 - CD - Salt Lake City, UT - 1CD - TV
02/09/02 - CD - Salt Lake City, UT - 1VCD - TV
04/04/02 - CD - Washington, DC - 2CD - dpa4022 
04/05/02 - CD - State College, PA - 2CD - mc012
04/05/02 - CD - State College, PA - 2CD - matrix/iem
04/07/02 - CD - Boston, MA - 2CD - km140 
04/08/02 - CD - Boston, MA - 2CD - dpa4011 
04/10/02 - CD - Philadelphia, PA - 3CD - dpa4011 
04/13/02 - CD - Providence, RI - 2CD - km140 
04/13/02 - CD - Buffalo, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
04/19/02 - CD - Toronto, ON - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
04/19/02 - CD - Toronto, ON - 2CD - csc (stack stage right @ barrier)
04/20/02 - CD - Ottawa, ON - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
04/21/02 - CD - Montreal, QU - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
04/23/02 - CD - Auburn Hills, MI - 2CD - mc012 
05/10/02 - CD - Denver, CO - 1CD - WWW & SBD (97.3fm) 
05/16/02 - CD - Los Angeles, CA - 1CD - SBD (FM show) 
05/28/02 - CD - New York, NY - 1CD - FM (92.3 & 95.5)
07/20/02 - CD - Darien, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
07/21/02 - CD - Hershey, PA - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Apogee MiniMe > Dell Inspiron 
07/28/02 - CD - Saratoga Springs, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Apogee MiniMe > Dell Inspiron 
07/29/02 - CD - Saratoga Springs, NY - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Apogee MiniMe > Dell Inspiron 
08/02/02 - CD - Bergettstown, PA - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Apogee MiniMe > Dell Inspiron 
08/03/02 - CD - Bergettstown, PA - 3CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Apogee MiniMe > Dell Inspiron 
00/00/00 - CD - Saturday Night Live - 1CD - TV 
00/00/00 - CD - Bluegrass Tribute - 1CD 

-- MAYER, JOHN --
02/16/01 - CD - Charllote, NC - 2CD - km140

-- MITCHELL, JONI & TAYLOR, JAMES --
10/28/70 - CD - London, England - 1CD 

-- MELLENCAMP --
09/29/01 - CD - Noblesville, IN - 1CD - AT853

-- METALLICA --
03/25/97 - CD - Buffalo, NY - 2CD - ecm727p>d8

-- MERCHANT, NATALIE --
11/08/01 - CD - New York, NY - 2CD - km140

-- MOMMA TOUNGUE --
03/02/00 - CD - Pittsburgh, PA - 3CD - akg480b+ck63

-- MUDVAINE --
11/07/01 - CD - ?, ? - 1CD - DTV 

-- MYZERY --
01/09/98 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100
04/07/98 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- NIELDS, THE --
00/00/92 - CD - North Hampton, MA - 1CD
00/00/93 - CD - North Hampton, MA - 1CD
04/20/98 - CD - Philadelphia, PA - 1CD - DFM
01/07/00 - CD - Baldwinsville, NY - 2CD - DSBD
02/08/02 - CD - Rochester, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100
02/09/02 - CD - Ithaca, NY - 2CD - Micro Tech Gefell SMS 2000/M21 > Beyer MV100 > SBM1 > D100

-- NINE INCH NAILS --
04/28/00 - CD - Toronto, ON - 2CD - CSC>D100
06/07/00 - CD - San Francisco, CA - 2CD - mk4

-- NO DOUBT --
11/09/01 - CD - Salt Lake City, NY - 1CD - CSC
11/13/01 - CD - Los Angeles, CA - 1CD - at933
11/18/01 - CD - Las Vegas, NV - 1CD - at933
11/19/01 - CD - Los Angeles, CA - 1CD - at933

-- NOVEMBER PROJECT --
11/20/99 - CD - New York, NY - 2CD
02/13/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - FM>DAT
02/13/00 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100
05/13/00 - CD - Philadelphia, PA - 2CD 
11/04/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- OCTOBER PROJECT --
12/13/93 - CD - Philadelphia, PA - 1CD - DFM
12/20/93 - CD - New York, NY - 1CD - SBD
01/00/94 - CD - New York, NY - 1CD - DFM
02/16/94 - CD - Atlanta, GA - 1CD - DFM
04/04/94 - CD - On The Edge - 1CD - DFM
06/21/94 - CD - New York, NY - 1CD - DFM
07/09/94 - CD - Poughkeepsie, NY - 1CD - DFM
07/17/94 - CD - Mountain Stage, WV - 1CD - DFM
08/07/94 - CD - Philadelpohia, PA - 1CD - DFM
10/15/94 - CD - Madison, WI - 1CD - DFM
11/29/95 - CD - FX Breakfast - 1CD - DFM
12/26/95 - CD - Philadelphia, PA - 1CD - DAUD
12/30/95 - CD - Alexandria, VA - 1CD - AUD
01/06/96 - CD - North Hampton, MA - 1CD - AUD

-- OFFSPRING, THE --
11/25/98 - CD - San Francisco, CA - 1CD - MK4
06/16/00 - CD - ?, CA - 1CD 

-- OSBOURNE, JOAN --
10/28/95 - CD - Philadelphia, PA - 1CD - SennSG>D7

-- OSBOURNE, OZZY --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4
12/16/01 - CD - Buffalo, NY - 2CD - at853

-- OYSTERHEAD --
11/11/01 - CD - Camden, NJ - 2CD - ccm4
11/17/01 - CD - Ashville, NC - 2CD - km140

-- OZOMATLI --
06/20/98 - CD - Irvine, CA - 1CD - CSC>D8
09/03/98 - CD - Santa Monica, CA - 1CD
03/08/99 - CD - Buffalo, NY - 1CD - CSC>D100
06/28/01 - CD - New York, NY - 1CD - bk4061
09/06/01 - CD - St Louis, MO - 2CD - mc012
10/13/01 - CD - Narito, Japan - 2CD - TLM170

-- PANTERA --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- PEARL JAM --
06/16/01 - CD - Katowice, Poland - 2CD - DSBD
10/17/00 - CD - Dallas, TX - 2CD - CSC>D100
10/20/01 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4
10/21/01 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- PETTY, TOM --
02/07/97 - CD - San Francisco, CA - 3CD

-- PHISH --
10/31/96 - CD - Las Vegas, NV - 4CD
10/07/00 - CD - Mountain View, CA - 3CD - mk4

-- POLICE, THE --
01/04/82 - CD - Gothenburg, Sweden - 2CD
02/22/84 - CD - Buffalo, NY - 2CD

-- POD --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- PORK TORNADO --
04/28/01 - CD - Clifton Park, NY - 2CD - akgc480b+ck61ucs

-- PRINCE --
08/18/88 - CD - Rotterdam, Holland - 2CD - DSBD

-- RADIOHEAD --
06/23/01 - CD - ?, ? - 2CD - km140
06/24/01 - CD - Vancouver, BC - 2CD - km140

-- RED HOT CHILI PEPPERS --
08/15/00 - CD - Darien Center, NY - 1CD - CDC>D100
09/09/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- REM --
01/22/82 - CD - Greensboro, NC - 1CD - AUD
04/24/82 - CD - Madison, WI - 1CD - SBD

-- REVELLIE --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- REYNOLDS, TIM --
05/20/00 - CD - Clifton Park, NY - 2CD - SBD

-- RUSTED ROOT --
02/20/92 - CD - Pittsburgh, PA - 2CD - ASBD
05/09/92 - CD - Pittsburgh, PA - 2CD - ASBD
10/17/94 - CD - Pittsburgh, PA - 2CD - CSB
12/27/95 - CD - Washington, DC - 2CD - CSB
11/30/96 - CD - St Louis, MO - 2CD
07/29/00 - CD - Pittsburgh, PA - 2CD - SMS2000
10/27/01 - CD - Ithaca, NY - 2CD - AKG61

-- SAMPLES, THE --
01/16/94 - CD - Boulder, CO - 2CD - DSBD

-- SIMON, PAUL --
05/04/01 - CD - New Orleans, LA - 2CD - km140

-- SLAVES ON DOPE --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- SOUL LIVE --
05/08/01 - CD - Knoxville, TN - 1CD - sr81
05/09/01 - CD - Pelham, AL - 1CD - km184

-- SPIN DOCTORS --
09/07/01 - CD - New York, NY - 3CD - sr77

-- SPLASHDOWN --
11/04/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- SPRINGSTEEN, BRUCE --
11/17/99 - CD - Columbus, OH - 3CD
03/06/00 - CD - Tampa, FL - 3CD - at933

-- STAIND --
03/24/00 - CD - Buffalo, NY - 1CD - CSC>D100
10/28/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - at853

-- STATIC X --
08/26/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4

-- STING --
07/27/88 - CD - Los Angeles, CA - 3CD
05/20/01 - CD - Rochester, NY - 2CD - CSC>D100

-- STONE TEMPLE PILOTS --
09/09/00 - CD - Mountain View, CA - 1CD - mk4
10/28/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - at853

-- STYX --
11/12/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100
07/08/01 - CD - Darien, NY - 1CD - CSC>D100

-- TALKING HEADS --
09/11/77 - CD - Passaic, NJ - 1CD
09/17/82 - CD - Atlanta, GA - 2CD

-- TAYLOR, JAMES --
06/05/01 - CD - Atlanta, GA - 2CD - km140

-- TESLA --
06/11/02 - CD - Lackawana, NY - 1CD - CSC

-- THIRD EYE BLIND --
07/03/01 - CD - Charlotte, NC - 2CD - km140

-- TOOL --
10/06/01 - CD - Charlotte, NC - 2CD - km140

-- TRAGICALLY HIP --
12/20/00 - CD - Buffalo, NY - 2CD - SMS2000/M21>Beyer MV 100>SMB1>D100
08/01/02 - CD - Toronto, ON - 2CD - SMS2000/M21>Beyer MV 100>SMB1>D100

-- TRAVIS --
04/14/99 - CD - ?, ? - 1CD - DSBD?
07/05/01 - CD - Darien, NY - 1CD - CSC>D100

-- TWYSTID --
04/07/98 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100

-- U2 --
00/00/00 - CD - Salome - 2CD
00/00/00 - CD - Electric Company On Stage - 1CD
04/29/87 - CD - Chicago, IL - 2CD - SBD
02/29/92 - CD - Lakeland, FL - 2CD
03/05/92 - CD - Atlanta, GA - 2CD - AUD
05/10/93 - CD - Rotterdam, Netherlands - 2CD
08/28/93 - CD - Dublin, Ireland - 2CD - FM
08/28/97 - CD - Leeds, England - 2CD - FM
12/05/00 - CD - New York, NY - CD - PreFM
03/24/01 - CD - Miami, FL - 2CD - MK4
03/26/01 - CD - Miami, FL - 2CD
03/29/01 - CD - Atlanta, GA - 2CD - km140
03/29/01 - CD - Atlanta, GA - 2CD - AK40s
03/30/01 - CD - Atlanta, GA - 2CD - SP-AT835
04/02/01 - CD - Houston, TX - 2CD - OKMIIR
04/03/01 - CD - Dallas, TX - 2CD
04/06/01 - CD - Denver, CO - 2CD - CS
04/10/01 - CD - Calgary, AB - 2CD
04/12/01 - CD - Tacoma, WA - 2CD
04/13/01 - CD - Vancouver, BC - 2CD 
04/15/01 - CD - Portland, OR - 2CD - SPB
04/17/01 - CD - San Diego, CA - 2CD
04/19/01 - CD - San Jose, CA - 2CD
04/20/01 - CD - San Jose, CA - 2CD - CSC(Edited)
04/26/01 - CD - Anaheim, CA - 2CD - MS907
04/28/01 - CD - Phoenix, AZ - 2CD - MK4
05/01/01 - CD - Minneapolis, MN - 2CD - BETA98
05/03/01 - CD - Cleveland, OH - 2CD - DPA
05/03/01 - CD - Cleveland, OH - 2CD - ALD+AUD
05/07/01 - CD - Columbus, OH - 2CD - DPA421(Edited)
05/07/01 - CD - Columbus, OH - 2CD - MK
05/09/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - CCM4V
05/12/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - ECM717
05/13/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - SPSC
05/15/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - ALD
05/16/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - SPB
05/24/01 - CD - Toronto, ON - 2CD - CSC>D100
05/25/01 - CD - Toronto, ON - 2CD - DS150
05/25/01 - CD - Toronto, ON - 2CD - OKMIIR
05/27/01 - CD - Montreal, QU - 2CD
05/28/01 - CD - Montreal, QU - 2CD
05/30/01 - CD - Detroit, NY - 2CD
05/31/01 - CD - Buffalo, NY - 2CD - ALD
05/31/01 - CD - Buffalo, NY - 2CD - CSC
06/02/01 - CD - Albany, NY - 2CD - AT853
06/02/01 - CD - Albany, NY - 2CD - CSC>MD
06/03/01 - CD - Hartford, CT - 2CD - DSM6S
06/03/01 - CD - Hartford, CT - 2CD - CSC>MD
06/05/01 - CD - Boston, MA - 2CD
06/06/01 - CD - Boston, MA - 2CD - DTV
06/06/01 - CD - Boston, MA - 2CD - CSC>MD
06/06/01 - CD - Boston, MA - 2CD - MS907>MD
06/08/01 - CD - Boston, MA - 2CD
06/08/01 - CD - Boston, MA - 2CD - MS907
06/09/01 - CD - Boston, MA - 2CD - MK41
06/09/01 - CD - Boston, MA - 2CD - CSC
06/12/01 - CD - Philadelphia, PA - 2CD - AT831B
06/14/01 - CD - Washington, DC - 2CD - ECM717
06/15/01 - CD - Washington, DC - 2CD - AT831B
06/17/01 - CD - New York, NY - 2CD - DPA4061s
06/19/01 - CD - New York, NY - 2CD
06/21/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD
06/22/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD
07/07/01 - CD - Copenhagen, Denmark - 2CD - DPA4061
07/10/01 - CD - Stockholm, Sweden - 2CD - OKMIIR
07/12/01 - CD - Cologne, Germany - 2CD - OKMIIR
07/17/01 - CD - Paris, France - 2CD - DPA4061
07/18/01 - CD - Paris, France - 2CD - DPA4061
07/21/01 - CD - Turnin, Italy - 2CD - DPA4061
07/29/01 - CD - Berlin, Germany - 2CD - OKMIIR
08/12/01 - CD - Manchester, England - 2CD - EM216
08/18/01 - CD - London, England - 2CD
08/19/01 - CD - London, England - 2CD - CSB
08/25/01 - CD - Slane Castle, Ireland - 2CD
09/01/01 - CD - Dublin, Ireland - 2CD - DPA4061
09/12/01 - CD - Vancouver, BC - 2CD - Marc Sound
10/10/01 - CD - South Bend, IN - 2CD - SP Premium Cards
10/10/01 - CD - South Bend, IN - 2CD - WWW 80kbs
10/16/01 - CD - Chicago, IL - 2CD - MK4
10/19/01 - CD - Baltimore, MD - 2CD - CSB>M1
10/24/01 - CD - New York, NY - 2CD - km184
10/27/01 - CD - New York, NY - 2CD - AT933
10/28/01 - CD - East Rutherford, NJ - 2CD - SSD6M6
10/30/01 - CD - Providence, RI - 2CD - KM140
10/31/01 - CD - Providence, RI - 2CD - OKM2R
11/02/01 - CD - Philadelphia, PA - 2CD - SSD6M6
11/09/01 - CD - Salt Lake City, UT - 2CD - MK4 
11/12/01 - CD - Los Angeles, CA - 2CD
11/16/01 - CD - Oakland, CA, CA - 2CD - dm4061
11/25/01 - CD - Dallas, TX - 2CD - spcards
11/27/01 - CD - Kansas City, MO - 2CD - csb
11/28/01 - CD - St Louis, MO - 2CD - MS907
12/01/01 - CD - Tampa, FL - 2CD - ALD
12/02/01 - CD - Miami, FL - 2CD

-- WEEZER --
07/26/00 - CD - San jose, CA - 1CD - mk4
02/07/02 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100
02/25/02 - CD - West Palm Beach, FL - 1CD - CMC5/MK41

-- VEINS, THE --
08/22/99 - CD - Rochester, NY - 1CD

-- WIDESPREAD PANIC --
04/29/01 - CD - Charlotte, NC - 3CD - km140

-- WHO, THE --
08/21/00 - CD - Mountain View, CA - 3CD - mk4
10/07/00 - CD - New York, NY - 2CD - csb

-- WILLIAMS, DAR --
05/14/01 - CD - Ann Arbor, MI - 2CD - dpa4021

-- YES --
09/06/01 - CD - Holmdel, NJ - 3CD - km140

-- YOUNG, NEIL --
12/05/70 - CD - New York, NY - 1CD
01/10/01 - CD - San Francisco, CA - 2CD - mk4
04/21/01 - CD - Charlottesville, VA - 1CD - akg-c3000

-- ZOMBIE, ROB --
12/16/01 - CD - Buffalo, NY - 1CD - at853

-- ZZ TOP --
01/19/00 - CD - Rochester, NY - 1CD - CSC>D100